Page 10 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 10

SERIES Q     RQ301     19.800   RQ302     19.800   RQ303     19.800   RQ304     25.500

      MẶT 1 LỖ         MẶT 2 LỖ         MẶT 3 LỖ         MẶT 4 LỖ
     1 gang Plate       2 gangs Plate       3 gangs Plate       4 gangs Plate
     RQ305     25.500   RQ306     25.500   RQ3071    20.200   RQ3072    20.200


      MẶT 5 LỖ         MẶT 6 LỖ         MẶT APTOMAT ĐƠN      MẶT APTOMAT ĐÔI
     5 gangs Plate       6 gangs Plate       Blank plate for single circuit breaker Blank plate for double circuit breaker     RQ3073    20.200   RQ311     48.000   RQ312     48.000   RQ310     42.000

     MẶT APTOMAT KHỐI NHỎ   Ổ ĐƠN - 1 LỖ       Ổ ĐƠN - 2 LỖ       Ổ ĐƠN
     Blank plate for MCCB   2 pins single socket with 1 gang 2 pins single socket with 2 gang 2 pins single socket 16A -250V

     10 www.roman.vn                                   *Giá đã bao gồm VAT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15