Page 11 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 11

RQ321     68.000   RQ322     68.000   RQ320     65.000   RQ330     79.000

     Ổ ĐÔI - 1 LỖ       Ổ ĐÔI - 2 LỖ       Ổ ĐÔI           Ổ BA
     2 pins double socket with 1 gang 2 pins double socket with 2 gang 2 pins double socket 16A-250V 2 pins triple socket 16A-250V

     RQ380     97.900   RQ360    65.000    RQ370    116.000

     Ổ ĐÔI 3 CHẤU THƯỜNG    Ổ ĐƠN 3 CHẤU 1 LỖ     Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
     3 pins double socket 16A-250V 3 pins multi function single socket with 1 gang 3 pins multi function double socket
                               16A-250V

      PHỤ KIỆN SERIES Q

     RQ3610    13.500   RQ3620    21.500   RQ3640    76.000   RQ3630    20.000

     HẠT CÔNG TẮC 1 CHIỀU   HẠT CÔNG TẮC 2 CHIỀU   HẠT CÔNG TẮC 20A     HẠT ĐÈN
     1 way swich        2 way swich        20A double pole switch  Indicator
     RQ3664    55.000    RQ3668    72.000    RQ3650    51.000   RQ300     5.000

     HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY   HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY   HẠT TIVI         NÚT CHE TRƠN
     4 wire telephone socket  8 wire telephone socket  TV socket         Blank plate

     *Giá đã bao gồm VAT                                 www.roman.vn 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16