Page 13 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 13

RV821     68.000   RV822     68.000   RV820     65.000   RV830     79.000

     Ổ ĐÔI 1 LỖ        Ổ ĐÔI 2 LỖ        Ổ ĐÔI           Ổ BA
     2 pins double socket with 1 gang 2 pins double socket with 2 gang 16A-250V 2 pins double socket 16A-250V 2 pins triple socket 16A-250V     RV833     65.000   RV870    116.000


     Ổ ĐƠN 3 CHẤU ĐA NĂNG   Ổ ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
     3 pins multi function single socket 3 pins multi Function double socket


      PHỤ KIỆN SERIES V


     RV8610    13.500   RV8620    21.000   RV8640    76.000   RV8630    20.000

     HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU RVB  HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU RVB HẠT CÔNG TẮC 20A RVB  HẠT ĐÈN BẮT VÍT RVB
     1 way switch       2 way swich        20A double pole switch  Indicator
     RV8664    55.000   RV8668    72.000   RV8651    51.000   RV8600     4.400

     HẠT ĐIỆN THOẠI 4 DÂY RVB HẠT ĐIỆN THOẠI 8 DÂY   HẠT TIVI LOẠI MỚI     NÚT TRE TRƠN RVB
     4 wire telephone socket  8 wire computer socket  TV socket         Blank plate
     *Giá đã bao gồm VAT                                 www.roman.vn 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18