Page 5 - Catalogue Dien Roman 06.2022
P. 5

Light up your life     M68112    40.000   M68122N    65.000   M68123    96.000

     Ổ CẮM ĐƠN HAI CHẤU    Ổ CẮM ĐÔI HAI CHẤU    Ổ CẮM ĐÔI 3 CHẤU ĐA NĂNG
     2 pins single socket 16A - 250V 2 pins double socket 16A - 250V 3 pins multi function double socket


                                                 20A
     M6841S    27.000   M6821     59.000   M6842S    39.000   M6840S    96.000


     HẠT CÔNG TẮC MỘT CHIỀU  HẠT CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU HẠT CÔNG TẮC HAI CHIỀU  HẠT CÔNG TẮC 20A
     1 way switch 16A -250V  Double switches 1 way   2 way switch 16A -250V  20A double pole switch
     M6843S    24.000    M6848S   110.000    M6845S    70.000   M6800     12.000

     HẠT ĐÈN BÁO        HẠT MẠNG CAT 5      HẠT TIVI         NÚT CHE TRƠN
     Indicator         8 wire computer socket  TV Socket         Moulded removable plug
     M6846S    96.000    M6847S    86.000

     CHIẾP ÁP ĐÈN       CHIẾP ÁP QUẠT
     Light dimmer       Fan dimmer     *Giá đã bao gồm VAT                                 www.roman.vn 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10